کلید مینیاتوری چیست

کلید مینیاتوری چیست

کلید مینیاتوری چیست ؟ کلید مینیاتوری یا کلید مینیاتوری الکتریکی به عنوان یک محافظ در جریان های عبوری از فیوز عمل می کند، به عبارتی در صورتی که جریان عبوری از فیوز افزایش و یا کاهش یابد، وظیفه ی کلید مینیاتوری آن گاه مشخص می شود و جریان عبوری قطع می کند تا از بروز…